Грантовете на ЕИП

Чрез безвъзмездни средства от грантовете на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежката програма за сътрудничество, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономически различия и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за ЕИП.
За периода 2009-14, грантовете на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество са в размер на € 1.79 милиарда. Норвегия допринася за около 97% от общото финансиране. Безвъзмездните средства са на разположение за НПО, изследователски и академични институции, за обществения и частния сектор в 12-те най-нови страни-членки на ЕС, Гърция, Португалия и Испания. Налице е широко сътрудничество с финансиращите страни и дейности могат да бъдат реализирани до 2016.
Основните области на подкрепа са опазване на околната среда и изменението на климата, научните изследвания и стипендии, гражданското общество, здравеопазването и децата, равенството между половете, справедливост и културно наследство.
Подробна информация е публикувана на следните адреси в Интернет:
www.Culture-EEA-BG.orgwww.eeagrants.org и http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/