Дейности по проекта

 1. Сформиране на екип за управление и контрол на дейностите по проекта
 2. Публичност и информираност
 3. Подготовка и провеждане на тръжни процедури
 4. Изготвяне на проект във фаза технически проект
 5. Изпълнение на строително-монтажните работи
 6. Упражняване на авторски надзор
 7. Доставка на оборудване за посетителски център и музея на открито
 8. Осъществяване на строителен надзор
 9. Осъществяване на инвеститорски контрол
 10. Археологическo наблюдение
 11. Въвеждане на обекта в експлоатация
 12. Извършване на одит по проекта

Очаквани резултати

Изграден археологически  комплекс „Малтепе” – музей на открито, разполагащ с:

 • информационен  център;
 • места за открито експониране;
 • зали за образование, обучение и сътрудничество в областта на историята, археологията и изкуствата;
 • площи, обслужващи  научно изследователска дейност;
 • мултимедийна информационна система;
 • паркова зона;
 • паркинг;
 • площадка за депониране на пръст;
 • концептуална възможност  за бъдещо  разширение и развитие.