Общи цели на проекта

Проектът „МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „МАЛТЕПЕ” е насочен към реализиране на целите на мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, а именно предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито и опазването на културното наследство на България за бъдещите поколения. Превръщането на обекта в туристическа атракция в резултат от дейностите по проекта ще способства много за повишаването на вниманието към този район, а това от своя страна ще повиши възможността за реализирането на дейности в посока съхраняване и ревитализиране и на останалите обекти на културата, разположени в него и би могло да постигне въвличане и по-значително участие от страна на институциите при изпълнението на подобни задачи.

Целеви групи

  • гражданско общество;
  • ученици и студенти с образователно-познавателни цели;
  • туристи и туристически гидове;
  • специалисти: археолози, архитекти, историци, антрополози и всички останали в областта на хуманитаристиката;
  • културни институти, организации с идеална цел;
  • изследователи;
  • представители на малцинствата;
  • лица в неравностойно положение