П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е: СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА Е УДЪЛЖЕН

С допълнително споразумение от 16.01.2017г., подписано от кмета на община „Марица“ – г-н Димитър Иванов и от ръководителя Програмния оператор – г-н Боил Банов, крайният срок за изпълнение на проекта „Музей на открито Малтепе“ е удължен до 28.04.2017г. Изменението на продължи-телността на договора от 18 на 20 месеца бе продиктувано от необходимостта за допълнително време при извършване на строително – монтажните работи на обекта. Предвид настъпилите зимни месеци и влошаване на метеорологичните условия, с цел спазване на технологичните изисквания за строителство и запазване качеството на влаганите материали, строително – монтажните работи на обект „Музей на открито Малтепе“ са временно преустановени. Влошените атмосферни условия, изразяващи се в настъпило рязко застудяване на времето и обилни валежи от сняг създават невъзможност за извършване на строително-монтажни работи на обекта.