КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МАРИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЗЕЙ НА ОТКРИТО В С. МАНОЛЕ

dogovor_1

На 10 юни 2016г., след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител, кметът на община Марица г-н Димитър Иванов и представителят на „МАЛ ТЕПЕ 2016“ ДЗЗД подписаха договор за извършване на „Инженеринг на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“, мест. Малтепе, в землището на с. Маноле, община Марица, която дейност се изпълнява по проект „Музей на открито Малтепе“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10М1-45 от 28.08.2015г., по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

Договорът за инженеринг е на стойност 1 428 164,96 лв. с ДДС и включва следните дейности:

  • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект с количествено-стойностни сметки по съответните части;
  • Изпълнение на строително–монтажните и консервационно-реставрационните работи, съгласно одобрения от компетентните органи инвестиционен проект.
  • Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта.

Очаква се техническият проект да е готов в рамките на 20 календарни дни от подписването на договора, а строителството да продължи не повече от 160 дни.

Допълнителна информация относно проектирането и изпълнението на обекта ще бъде публикувана на интернет страницата на проекта www.maltepe.bg
Очаквайте подробности!